-->

DOŁĄCZ DO NAS

NASZE MOŻLIWOŚCI

Strona www.photofancy.pl to prosty w obsłudze internetowy program do obróbki zdjęć.
Dostępny na tej stronie edytor zdjęć umożliwia dowolną zmianę rozmiaru zdjęcia w tym automatyczne dopasowanie do wielkości pasującej do znanych portali: facebook.com, nk.pl, allegro.pl i fotka.pl. Ponadto zdjęcie można obracać i odbijać, a także dodać ramkę do fotografii w dowolnym kolorze. Wśród dostępnych opcji jest także zmiana koloru zdjęcia na czarno-białe lub sepię czy negatyw.

Jeśli jesteś zainteresowany obróbką zdjęć online to więcej możliwości udostępniamy w pełnej wersji naszego edytora zdjęć online czyli www.photofancy.pl.
Tutaj można poprawić zdjęcie, zmieni kolory, wykadrować, usunąć efekt czerwonych oczu, wybielić zęby, poprawić opaleniznę i jeszcze więcej.
Co ważne nasze programy do przerabiania zdjęć są bardzo łatwe w obsłudze i całkowicie darmowe.

Regulamin

§ 1 Partner umowny, wejście w życie umowy, obowiązywanie niniejszych warunków

"photofancy" to zarejestrowana marka firmy digital print Laserdruck Zentrum Garbsen GmbH.

Twoim partnerem umownym jest firma digital print Laserdruck Zentrum Garbsen GmbH, Baumarktstraße 10, 30823 Garbsen, zwana dalej "digital print".

Wybierając motyw z galerii zdjęć albo przesyłając własne zdjęcie, klient względnie użytkownik nie udziela firmie "digital print" zlecenia obróbki danego zdjęcia w oparciu o wybrane opcje. Chodzi o zautomatyzowany darmowy serwis, w przypadku którego klient względnie użytkownik korzysta wyłącznie na własną odpowiedzialność z udostępnionej publicznie nieodpłatnej funkcji softwarowej. Korzystanie z tego serwisu jest nieodpłatne. Za obróbkę zdjęć nie powstają po stronie klienta względnie użytkownika żadne koszty należne firmie "digital print".

Zlecenia obróbki zdjęć są przyjmowane, funkcje oprogramowania udostępniane, a zamówienia wykonywane wyłącznie na podstawnie poniższych warunków. Ogólne warunki handlowe klienta względnie użytkownika nie są akceptowane.

Prezentacja produktów i ofert w sklepie internetowym "digital print" nie stanowi wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w pisowni, drukarskich oraz kalkulacyjnych.

Zamawiając produkty bądź usługę nieodpłatną, klient względnie użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy. Jeżeli otrzymanie zamówienia zostanie automatycznie potwierdzone, nie oznacza to jeszcze zawarcia umowy. Umowa wchodzi w życie w momencie przyjęcia przez firmę "digital print" oferty zawarcia umowy. Jest to wyraźnie stwierdzane albo wynika z odpowiedniego działania, w szczególności dostawy zamówionych produktów. Korzystanie z funkcji oprogramowania, takich jak ściąganie własnych motywów albo samodzielne publikowanie efektów przy użyciu funkcji "podziel się" (np. Facebook), nie prowadzi do zawarcia stosunku umownego. Mimo to obowiązują tutaj ogólne warunki handlowe, w szczególności § 3.

§ 2 W przypadku sporządzania towarów na podstawie specyfikacji klienta: nie zachodzi prawo do odwołania zamówienia ani zwrotu towaru

Ponieważ firma "digital print" sporządza towary wyłącznie na podstawie specyfikacji klienta, nie zachodzi prawo do odwołania zamówienia ani zwrotu towaru.

§ 3 Odpowiedzialność klienta i obowiązek sprawdzenia przez niego włączanych do względnie udostępnianych w zamówieniu (przekazywanych) treści fotograficznych względnie drukowanych ze względu na prawa osób trzecich oraz zgodność z ustawami, prawo do usunięcia zdjęcia, prawo do odstąpienia od umowy

Firma "digital print" nie jest zobowiązana do sprawdzania dostarczonych danych (zapisanych względnie inaczej przekazanych) pod kątem ich prawidłowości merytorycznej, kompletności oraz przestrzegania uregulowań ustawowych albo naruszania praw osób trzecich.

Klient względnie użytkownik odpowiedzialny jest za przekazane przez niego w zleceniu treści fotograficzne względnie drukowane i zobowiązany jest do sprawdzenia przed udzieleniem zlecenia względnie udostępnieniem (zapisaniem) danych, czy nie stoją na przeszkodzie prawa osób trzecich (w szczególności obce prawa autorskie lub prawa do własnego wizerunku) bądź przepisy ustawowe. Jeśli ma to miejsce, zobowiązany jest on do odstąpienia od udzielenia zlecenia i udostępniania (zapisania) bądź obróbki rzeczonych danych/zdjęć/grafik. W przypadku wątpliwości zobowiązany jest wyraźnie do powiadomienia firmy "digital print" o istniejących wątpliwościach. Jeśli nie nastąpi takie wyraźne powiadomienie, firma "digital print" wychodzi z założenia, że takie odpowiednie sprawdzenie zostało przeprowadzone przez klienta względnie użytkownika i że korzystanie z przekazanych danych w celu wykonania zlecenia nie narusza praw osób trzecich ani ustawy. Za ewentualne skutki wynikające z naruszenia praw osób trzecich na skutek wykorzystania przekazanych w zleceniu treści fotograficznych lub drukowanych w celu wykonania umowy odpowiedzialność ponosi wyłącznie klient względnie użytkownik. Klient względnie użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia firmy "digital print" z wszelkich roszczeń osób trzecich, wnoszonych przeciwko niej, o ile przekazane przez klienta względnie użytkownika treści fotograficzne względnie drukowane naruszają ich prawa, chyba że klient względnie użytkownik nie ponosi winy za naruszenie tych praw. Uregulowania obu powyższych zdań nie obowiązują, jeżeli klient względnie użytkownik przed wykonaniem produktu wyraźnie wskazał na swoje wątpliwości; w takim przypadku obowiązuje ustawa.

Klientowi względnie użytkownikowi nie zezwala się na przekazywanie zdjęć, przedstawień graficznych lub tekstowych ani plików obrazów, zawierających treści karalne, bezprawne lub nieobyczajne, w szczególności pornograficzne, podżegające albo ekstremistyczne. Firmie "digital print" przysługuje nieograniczone prawo usunięcia w każdej chwili zdjęć bądź plików zdjęciowych, zawierających takie treści, z udostępnionych klientowi względnie użytkownikowi wirtualnych albumów lub archiwów oraz kasowania rzeczonych danych bez uprzedniego powiadomienia.

Jeżeli przekazane treści fotograficzne względnie drukowane nie odpowiadają obu powyższym ustępom, firma "digital print" jest uprawniona do odstąpienia od umowy bez przyznawania odszkodowania. Prawo do odstąpienia od umowy zachodzi również wówczas, gdy firma "digital print" ma co do powyższego uzasadnione wątpliwości, a klient względnie użytkownik nie przedstawi na żądanie dowodu, że wątpliwości te są nieuzasadnione.

W przypadku anonimowej obróbki firma "digital print" udostępnia na żądanie organom ścigania karnego w razie wykroczenia przeciwko prawu adres IP klienta względnie użytkownika.

§ 4 Gwarancja / odpowiedzialność za braki; obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia wadliwego towaru

Jeżeli klient względnie użytkownik jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego (HGB), zobowiązany jest do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego napłynięciu oraz do zgłoszenia ewidentnych braków drogą pisemną lub elektroniczną. Jeżeli później stwierdzi jakikolwiek brak, również jest zobowiązany zgłosić go niezwłocznie drogą pisemną lub elektroniczną. Obowiązek zleceniodawcy sprawdzenia dostarczonego towaru zachodzi również wówczas, gdy przesłany zostaje wzór towaru. Naruszenie obowiązku sprawdzenia i zgłoszenia wadliwego towaru może prowadzić, zgodnie z §§ 377, 381 ust. 2 kodeksu handlowego, do konieczności przyjęcia towaru. Jeżeli klient względnie użytkownik jest kupcem, przysługują mu następujące prawa z zastrzeżeniem terminowego zgłoszenia wadliwego towaru, zgodnie z powyższymi uregulowaniami.

Wybrakowanie części dostawy nie może prowadzić do zakwestionowania całej dostawy, o ile całej dostawy nie należy postrzegać jako jednolitej całości (jak w przypadku serwisu do herbaty).

Odstępstwa w kolorze wydruku względnie prezentacji nie mogą zostać zareklamowane, o ile spowodowane są warunkowanymi zastosowaną techniką drukarską różnicami pomiędzy odbitką próbną (odręcznym wydrukiem próbnym) a faktycznym nakładem, gdyż różnice materiałowe i możliwe drukowanie techniką mokro na mokro może prowadzić do niewielkich odstępstw powodowanych naturą stosowanej metody nakładania farb. Stałe odstępstwa do 0,5% wielkości arkusza są dozwolone, szczególnie w przypadku formularzy przekładanych kalką i formularzy ciągłych.

W przypadku produktów lub świadczeń nieodpłatnych w żadnym razie nie zachodzi prawo do składania reklamacji.

Firma "digital print" nie może być pociągana do odpowiedzialności za stałe różnice powodowane zmianami zachodzącymi w materiale po dokonaniu dostawy na skutek wpływu czynników klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych lub roboczych klienta względnie użytkownika. Pomiędzy zaakceptowanym przez klienta względnie użytkownika wg wzoru papierem wszelkiego rodzaju (także papierem węglowym względnie chemicznym) a dostarczonym papierem mogą wystąpić charakterystyczne dla danego materiału odstępstwa, powodowane względami technicznymi u producenta. Nie stanowi to wybrakowania.

W razie uprawnionej reklamacji firma "digital print" zobowiązana jest w przypadku niekompletnego świadczenia do uzupełnienia go, a w przypadku wadliwego świadczenia do poprawienia go względnie dostarczenia zamiennika, zgodnie ze swoim wyborem. Jeżeli klient względnie użytkownik jest konsumentem w rozumieniu § 14 kodeksu cywilnego (BGB) (tj. osobą fizyczną, która zawiera stosunek prawny nie w celu związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej ani wolnego zawodu), prawo wyboru przysługuje klientowi względnie użytkownikowi. Dalsze środki, takie jak w szczególności odstąpienie od umowy oraz pomniejszenie (obniżenie) należności, a także roszczenia o odszkodowanie i zwrot poniesionych nakładów, opierają się na ustawie oraz pozostałych paragrafach niniejszych warunków umownych.

Jeżeli klient względnie użytkownik nie jest konsumentem (patrz powyższy ustęp), termin gwarancji wynosi 1 rok, licząc od dnia dostawy rzeczy. Termin przedawnienia w przypadku roszczenia zwrotnego z tytułu dostawy, zgodnie §§ 478, 479 kodeksu cywilnego, pozostaje nienaruszony powyższymi uregulowaniami. Także ustawowy termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zwrot poniesionych nakładów pozostaje nienaruszony. Jeżeli klient względnie użytkownik jest konsumentem, zachowany zostaje ustawowy termin gwarancji, wynoszący 2 lata od dnia dostawy.

§ 5 Zapisywanie jedynie kopii plików, prawo usunięcia po wykonaniu zlecenia, niezamierzona utrata danych Po załadowaniu danych, w archiwach firmy "digital print" zapisywane są jedynie kopie plików.

Firma "digital print" uprawniona jest usunąć skopiowane dane po wykonaniu zlecenia.

We własnym interesie klient względnie użytkownik zobowiązany jest przechowywać dane oryginalne także wówczas, gdy ich kopie zapisane są w firmie "digital print". Jeżeli dojdzie do usunięcia względnie niezamierzonej utraty danych w firmie "digital print", wówczas klient względnie użytkownik dysponuje jeszcze danymi oryginalnymi, toteż w ten sposób można uniknąć wystąpienia szkody albo innych niekorzystnych następstw.

§ 6 Obowiązek odszkodowawczy firmy "digital print", obowiązek minimalizowania szkody przez klienta względnie użytkownika

Roszczenia o odszkodowanie wszelkiego rodzaju, wnoszone przeciwko firmie "digital print" oraz jej przedstawicielom i pomocnikom ustawowym, są wykluczone, chyba że zachodzi umyślne działanie względnie poważne zaniedbanie albo naruszone istotnego obowiązku umownego. Pod pojęciem istotnego obowiązku umownego rozumiany jest w tym kontekście każdy obowiązek, którego wypełnienie w ogóle umożliwia wykonanie umowy i w którego przestrzeganie kupujący może pokładać zaufanie. Powyższe ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności zgodnej z ustawą o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku naruszenia życia, ciała bądź zdrowia.

We własnym interesie i w celu uniknięcia możliwych szkód klient zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych danych, jeżeli kopie zapisane są w firmie "digital print" (patrz również § 5).

§ 7 Siła wyższa

Dostawa ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia tymczasowej i w chwili zawierania umowy nieprzewidywalnej dla firmy "digital print" przeszkody w wykonaniu świadczenia, za którą firma "digital print" nie ponosi winy ('siła wyższa'), o stosowny okres czasu. Taka przeszkoda w wykonaniu świadczenia zachodzi w szczególności w przypadku uprawnionych sporów zbiorowych, także w przedsiębiorstwach, którym firma "digital print" zleca podwykonawstwo, ponadto w szczególności w przypadku niezawinionej awarii maszyn produkcyjnych, środków transportu albo źródeł energii.

§ 8 Prawo użytkowania

Klientowi względnie użytkownikowi przyznane zostaje zwykłe prawo użytkowania obrazu sprzedanego na danym produkcie, przy czym prawo klienta względnie użytkownika ogranicza się do zwykłego użytkowania obrazu w postaci sprzedanego produktu do celów prywatnych. Klient względnie użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania obrazu, powielania go, upubliczniania, obrabiania ani modyfikowania.

§ 9 Ochrona danych, pobieranie danych, analiza użytkowania

Rodzaj, zakres, miejsce i cel pobierania, przetwarzania oraz użytkowania przez firmę "digital print" danych osobowych, koniecznych do wykonania zamówienia oraz zgłoszenia do serwisu powiadamiania mailowego, oparte są na uregulowaniach ustawowych. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. Klient względnie użytkownik może domagać się od firmy "digital print" informacji o zapisanych danych oraz poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych. Roszczenie o usunięcie lub zablokowanie nie obowiązuje wówczas, gdy klient względnie użytkownik zobowiązany jest cywilnoprawnie do wykonania świadczenia względem firmy "digital print", a dane te są konieczne do realizacji umowy.

Strona ta korzysta z Google Analytics, tj. internetowej usługi firmy Google Inc. ('Google') przeznaczonej do analizy statystyk stron WWW. Google Analytics stosuje tzw. 'cookies', tj. pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Generowane przez cookie informacje o korzystaniu ze strony internetowej (w tym adres IP) przesyłane są na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, zestawiania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatora strony internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Również Google może ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Google w żadnym razie nie zestawia adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez firmę Google. Instalowanie cookies może zostać ograniczone poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony internetowej będą mogły jednak zostać w pełni wykorzystane. Aplikacja dezaktywująca Google Analytics może zostać pobrana z następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie pobranych przez Google danych na jego temat w opisany powyżej sposób i do wskazanych powyżej celów. Można w każdej chwili sprzeciwić się pobieraniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Z uwagi na dyskusję wokół stosowania narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnych adresów IP pragniemy poinformować, że strona ta korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem _anonymizeIp(), a tym samym adresy IP przetwarzane są jedynie w wersji skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie powiązanie z daną osobą.

§ 10 Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie pozostają zastrzeżone: Opublikowanie dzieł chronionych prawem autorskim na niniejszej stronie internetowej nie oznacza zgody autora na korzystanie z tych dzieł przez osoby trzecie.

§ 11 Prawo korzystania z obrazów ze strefy zdjęć/galerii zdjęć/oferty zdjęć

W przypadku nabycia produktów ze strefy zdjęć/galerii zdjęć/oferty zdjęć klientowi względnie użytkownikowi przekazywane jest zwykłe prawo użytkowania obrazu zamieszczonego na sprzedanym produkcie, przy czym prawo klienta względnie użytkownika ogranicza się do zwykłego użytkowania obrazu w postaci sprzedanego produktu do celów prywatnych. Przekazywane prawo użytkowania nie obejmuje w szczególności prawa klienta względnie użytkownika do rozpowszechniania, publikowania, publicznego udostępniania, przetwarzania ani modyfikowania. Firma "digital print" GmbH zobowiązuje się zwrócić uwagę klienta względnie użytkownika na ograniczenia prawa użytkowania, np. poprzez ogólne warunki handlowe.

§ 12 Miejsce wykonywania świadczenia, sąd właściwy jurysdykcyjnie, wybór prawa

jscem wykonywania świadczenia jest siedziba firmy "digital print", o ile klient względnie użytkownik jest kupcem. Wyłącznym sądem właściwym jurysdykcyjnie w przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest, o ile klient względnie użytkownik jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego, wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym albo nie ma siedziby w Niemczech, sąd właściwy dla siedziby firmy "digital print". Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Bez uprzedniego kontaktu nie ma ponaglenia!

Jeśli jakakolwiek treść lub kształt stylistyczno-techniczny poszczególnych stron lub części niniejszego portalu internetowego narusza prawa osób trzecich względnie uregulowania ustawowe bądź w jakikolwiek inny sposób zasady uczciwej konkurencji, wówczas prosimy, powołując się na § 12 ust. 1 ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), o stosowne, wystarczająco uzasadnione i szybkie powiadomienie bez przesyłania faktury poniesionych kosztów adwokackich. Będziemy usuwali słusznie zakwestionowane fragmenty lub części stron internetowych w stosownym terminie lub dostosowywali je do prawnych wymogów bez konieczności włączania do sprawy adwokata. Włączenie do sprawy adwokata w celu dokonania obciążającego nas kosztami ponaglenia jest nieadekwatne do naszej rzeczywistej względnie domniemanej woli i oznacza tym samym wykroczenie przeciwko § 8 ust. 4 ustawy o nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie obowiązku minimalizowania szkody. Odnośnie treści w udostępnianych klientom i partnerom kontach korzystamy jako usługodawca z przywilejów ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z §§ 7 i następnymi ustawy o telemediach (TMG).

Korzystanie z serwisu fotkarium.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).